Graafinen suunnittelun ja kuvittamisen työpaja

Opintojaksossa opitaan graafisen suunnittelun perusteita, suunnitellaan erityyppisiä tuotteita ja julkai-suja sekä tutustutaan erilaisten painotuotteiden ja verkkojulkaisujen maailmaan. Jaksossa harjaannutaan ammattiohjelmistojen, termien ja työvälineiden käyttöön graafisten ilmeiden ja tuotteiden toteutuksessa.