Taidetta ja kulttuuria (kesäopinnot)

Lukion kuvataidekurssien teoriaosuuksia syventä- vässä opintojaksossa tutustutaan ajankohtaiseen taidekenttään ja -tarjontaan vierailemalla museoissa, gallerioissa ja muissa kulttuuritapahtumissa osana tehtävänantoja. Opintojakso toteutetaan kesällä verkko-opintoina. Opintojakson työtapoina ovat itsenäiset vierailukäynnit erilaisissa kulttuuritapahtu- missa ja -kohteissa, museoissa, gallerioissa ja näytte- lyissä sekä niistä kirjoitettavat esseet ja analyysit.